Poświadczenia notarialne

podpisywanie się na kartce papieruNotariusz dokonuje następujących poświadczeń: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu).

Czynność poświadczenia przez notariusza zgodności kopii z okazanym dokumentem nadaje poświadczonej kopii status odpisu danego dokumentu.

Katalog dokumentów które mogą być przedłożone w celu uzyskania notarialnie poświadczonego odpisu jest bardzo szeroki, zaliczamy do niego między innymi: orzeczenia sądowe, dokumenty wydawane w postępowaniu administracyjnym (np. decyzje, zaświadczenia), dyplomy, dokumenty księgowe.

Kopie dokumentów wykonywane są wyłącznie w Kancelarii. W celu uzyskania poświadczenia, nie jest wymagane dostarczenie kopii dokumentu wraz z jego oryginałem.

Notarialne poświadczenie podpisu (złożonego lub uznanego za własny).

Czynność polegająca na urzędowym poświadczeniu okoliczności, że określona osoba złożyła (lub uznała wcześniej złożony) podpis za własny.

Niekiedy notarialne poświadczenie podpisów, jest wymagane przez przepis prawa, tj. w przypadkach w których bez urzędowego poświadczenia podpisów, czynność w ogóle nie mogłaby być uznana za dokonaną, np. zbycie udziałów w spółce z o.o. lub zbycie praw do ogrodów działkowych.

Poświadczenie daty pewnej.
Umieszczenie przez notariusza daty na okazanym dokumencie powoduje, że czynność prawna której taki dokument dotyczy, staje sie skuteczna wobec osób trzecich nieuczestniczących w przy takiej czynności. Poświadczenie daty pewnej wymagane jest niekiedy dla wywołania dodatkowych skutków przez czynność prawną (np. umowę).

Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
Czynność polega na stwierdzeniu przez notariusza tożsamości oraz wskazania dnia, godziny i minuty stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.