kancelaria notarialna

O kancelarii

Tomasz Widanka notariusz w Lublinie świadczy usługi związane z dokonywaniem czynności notarialnych.
Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub chcą nadać formę notarialną, dbając przy tym o bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując bezstronność i należytą staranność.
Wszelkie informacje dotyczące czynności notarialnych (w tym o wymaganych dokumentach i kosztach) można uzyskać nieodpłatnie, umawiając spotkanie informacyjne - telefonicznie lub drogą mailową.
Notariusz dokonuje następujących czynności: sporządza akty notarialne, sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, sporządza poświadczenia, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli czeków, przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, składa wnioski o wpis w księdze wieczystej oraz sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Profesjonalizm i bezpieczeństwo

Akty notarialne

Akty notarialne dotyczące obrotu nieruchomościami (umowy sprzedaży, umowy przedwstępne sprzedaży, umowy darowizny, umowy o dożywocie), umowy dotyczące Spółek (umowy spółki partnerskiej, umowy spółki komandytowej, umowy spółki komandytowo-akcyjnej, umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Akty poświadczenia dziedziczenia
Akty notarialne

Akty poświadczenia dziedziczenia

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.

Poświadczenia notarialne

Notariusz dokonuje następujących poświadczeń: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Poświadczenia notarialne