Akty notarialne w Opolu Lubelskim

Akty notarialne Opole LubelskieNotariusz Tomasz Widanka zapewnia sporządzanie aktów notarialnych dla mieszkańców Opola Lubelskiego. Zajmuje się również przygotowywaniem aktów poświadczenia dziedziczenia, europejskich poświadczeń spadkowych, zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej, poświadczeń, protokołów, protestów weksli i czeków. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe oraz dane na informatycznym nośniku danych. Sporządza również wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Co musi zawierać akt notarialny?

W akcie notarialnym muszą zostać uwzględnione informacje dotyczące notariusza sporządzającego dokument. Należy podać imię i nazwisko notariusza, jego siedzibę oraz numer, pod którym prowadzi księgę akt notarialnych. Ponadto wskazane jest również podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail kancelarii notarialnej.

Każdy akt notarialny powinien zawierać dokładną datę i miejsce jego sporządzenia. Miejsce to zwykle jest siedziba kancelarii notarialnej, ale może być również inne miejsce wskazane przez stronę, jeśli uzasadnione jest to szczególnymi okolicznościami.

Muszą zostać wymienione też wszystkie strony uczestniczące w czynności prawnej, której dotyczy dokument. Należy podać ich imiona, nazwiska, adresy oraz numery PESEL lub NIP, jeśli dotyczy to osób prawnych.

W dokumencie powinna zostać dokładnie opisana czynność prawna, której dotyczy akt notarialny. W zależności od rodzaju czynności może to być np. sprzedaż nieruchomości, ustanowienie hipoteki czy też założenie spółki. Opis powinien zawierać wszystkie istotne elementy, takie jak wartość przedmiotu czynności, sposób zapłaty czy też ewentualne zabezpieczenia. Akt notarialny musi zawierać oświadczenia stron co do ich woli dokonania danej czynności prawnej. Oświadczenia te powinny być wyraźnie sformułowane i nie budzić żadnych wątpliwości co do ich treści.

W przypadku niektórych czynności prawnych, takich jak np. ustanowienie hipoteki, strony mogą zażądać wpisania do aktu notarialnego klauzuli o natychmiastowej wykonalności. Klauzula taka upoważnia wierzyciela do wystąpienia z wnioskiem egzekucyjnym bez konieczności uzyskania tytułu wykonawczego.

Na końcu aktu notarialnego powinny znaleźć się podpisy wszystkich stron uczestniczących w czynności prawnej oraz podpis notariusza. Brak któregokolwiek z nich może skutkować nieważnością całego dokumentu.